telegram

Ключові компетентності учнів: що це таке і які вони бувають

Мета навчання у школі — формування активних і творчих всебічно обізнаних особистостей. Мало знати — потрібно діяти. Компетентнісний зміст освіти передбачає об’єднання всіх навчальних предметів у єдиний комплекс із цією метою.

Уміння повинні бути засобом особистісного розвитку, соціалізації, успішного професійного становлення та облаштування особистого життя. У дітей з’являється можливість розв’язувати повсякденні проблеми в реальному житті, а не тільки за шкільною партою. 

Кожен предмет сприяє розвитку знань, умінь, навичок та способів діяльності. Вони становлять зміст окремих компетентностей. Це необхідно для успішного засвоєння інформації та можливості подальшого її застосування.

Розробка освітніх стандартів і програм та введення певних методів навчання повинні враховувати потребу формувати ключові компетентності. Вони виявляються в процесі творчої діяльності.

Компетентністьякість особистості, її певне надбання, що ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах. Вона проявляється в критичний момент завдяки вмінню знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних розв’язань нагальної проблеми (За Шишовим С. Н.). Визначає дії в нестандартній ситуації.

Конкретну сферу діяльності, визначену систему питань, у яких особистість повинна бути добре обізнана називають компетенцією. Це набір знань, умінь, навичок. Вони визначають, як людина буде діяти в стандартній ситуації.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності сформульовано в термінах компетентнісного підходу: знаннєвий компонент, діяльнісний та ціннісний.

Значеннєвийуміння формулювати й наводити приклади;

Діяльніснийздатність розпізнавати, розрізняти, описувати, аналізувати, порівнювати, планувати;

Цінніснийуміння усвідомлювати, критично ставитися, оцінювати, обґрунтовувати, робити висновки, висловлювати судження.

Освітні компетентності учня мають значення не тільки в школі, а й у родині, у дружньому колі, у майбутній роботі.

Випускник школи – це патріот, носій української культури, компетентний мовець. Людина здатна до самоосвіти, відповідальна у громадському й особистому житті, здатна до підприємливості й ініціативності. Важливим є вміння використовує досягнення науки і техніки, особливо в епоху, коли навчатися й працювати можна просто з дому.

Основні завдання освітнього процесу в школі:

 •       виховання стійкої мотивації;
 •       формування духовного світу, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських орієнтирів;
 •       формування компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування.

Менше теорії — більше практики. Саме на цьому ґрунтується сучасне навчання.

Компетентності, НЛАЙН ШКОЛА 977

Основні компетентності

Вільне володіння державною мовою та здатність спілкуватися нею:

 • вміння усно й письмово висловлювати думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти;
 • любов до читання;
 • відчуття краси слова;
 • усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження;
 • готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади;
 • опановування навичками міжкультурного спілкування.

Математична компетентність:

 • виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі;
 • моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань;
 • усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини.

Компетентності у галузі природничих наук, техніки й технологій:

 • формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї;
 • самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати;
 • формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе та навколишній світ шляхом спостереження та дослідження.

Інноваційність:

 • відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі;
 • формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

Екологічна компетентність:

 • що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористуванн;
 • дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства.

Інформаційно-комунікаційна компетентність:

 • опанування основ цифрової грамотності для розвитку і спілкування;
 • здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях.

Навчання впродовж життя:

 • опанування умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;
 • отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб;
 • визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення.

Громадянські та соціальні компетентності:

 • усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети;
 • активність у житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації;
 • дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя.

Культурна компетентність:

 • передбачає залучення до різних видів мистецької творчості.

Підприємливість та фінансова грамотність:

 • ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення;
 • вміння організовувати діяльність для досягнення цілей; усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Змістові лінії допомагають забезпечити цілісність навчання.

 • Мовна містить перелік питань, обов’язкових для засвоєння теорії мови.
 • Мовленнєва гарантує цілеспрямоване формування вмінь і навичок, що дають змогу зробити процес розвитку мовленнєво-комунікативних простішим.
 • Діяльнісна змістова лінія важлива для набуття досвіду.
 • Соціокультурна забезпечує процес соціалізації.

Освітні компетентності важливі в процесі реалізації особистісно зорієнтованого підходу до освіти. Вони враховують не тільки знання, а й ставлення до них. Необхідні для якісного процесу навчання.

Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні означає формування не лише предметних, а й ключових компетентностей. Перевагу надають не знанням, а діяльності. Навчальний матеріал корисний і за межами школи.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]
Автор: Софія
Навчайтеся онлайн самостійно або з учителем у реальному часі за матеріалами нашої школи комфортно, доступно, творчо

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читайте також